Начини за отпушване и почистване на канализация

706 0

Изграждането на канализацията при отсъствие на централизирана такава представлява сложна инженерна задача. Схемата на канализацията е обособена в зависимост от вида на оборудване на тоалетната, общия обем отпадни води от мивки, баня, съдомиялна, пералня, басейни. Влияние оказват и геоложките особености на местността: дълбочина на подпочвените води, филтриращите способности на почвата, наличие в непосредствена близост до пречистващото съоръжение водоизточник.

Отпадъчните води, постъпващи в канализационната мрежа, могат да съдържат остатъци с минерален произход (пясък, глина, шлакови частици, разтворени във водата соли, киселини, основи ); гниещи органични вещества ( от растителен и животински произход ); болестотворни бактерии, вредни химически вещества. Методите за пречистване на отпадните води прилагани при локалните канализационни системи, могат да се разделят на три основни вида: механичен, химичен и биологичен.

Химическият начин за пречистване на отпадъчните води се извършва чрез използването на различни препарати. При по-продължително ползване на системата без да се почисти се запушват каналите и това води до забавяне изтичането на отпадните води. Това налага да се извърши почистване и отпушване на каналите. Химическият метод често намира приложение за отпушването им. На съвременния пазар се намира голямо разнообразие от препарати за отпушване на канали. Основно химическият метод за пречистване на отпадъчните води се прилага за производствените отпадни води.

Механичният метод се състои в отделяне от отпадъчната вода на отпадъци с минерален произход, а така също и попаднали предмети, плаващи из нея. При прилагане на механичния метод пречистването се състои в утаяване и филтриране на отпадъчните води. Един от минусите на този метод е, че не се пречиства водата от разтворените органични замърсители. За това съоръженията за механично пречистване ( утайници, решетки, сита ) се явяват често като предварителна степен на пречистване преди биологичното пречистване. Този метод чрез използване основно на маркуч с достатъчна гъвкавост се прилага за отпушване на канали. В същност най-често се запушват водопроводните тръби поради напластявания по тях. Често се получава запушване на каналите и заради попаднали в канализацията косми, остатъци от сапун и хранителни отпадъци. Поради всички тези причини се налага отпушване на каналите.

В биологичното пречистване на отпадъчните води участват бактерии, които според тяхното отношение към кислорода се делят на две групи: аеробни ( използващи при своята жизнена дейност разтворения във водата кислород ) и анаеробни ( развиващи се в отсъствието на свободен кислород).

No Comments on "Начини за отпушване и почистване на канализация"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *